Hoofdstuk 10 - Moeders zijn leraressen

'Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van je leven, om je te bewaren voor een slechte vrouw…' (Spreuken 6:20-24)

 

God zegt dat ‘het onderwijs van de moeder’ hetlicht’ is voor haar kinderen. Onderwijzen maakt deel uit van moeders loopbaan. Het grootste gebod dat aan ouders gegeven wordt staat in Deuteronomium 6:6-9.

Het is eigenlijk een koninklijk gebod van de Koning der Koningen...download de PDF hieronder om verder te lezen.